صفحه‌اصلی اخبار سروده حمید سبزواری در وصف آیت: خبر رسید که «آیت» به رفتگان پیوست
 

سروده حمید سبزواری در وصف آیت: خبر رسید که «آیت» به رفتگان پیوست


سروده حمید سبزواری در وصف آیت:

خبر رسید که «آیت» به رفتگان پیوست


پرندگان مهاجر سبک عنان رفتند
به بال عشق از این تیره خاکدان رفتند
شبی به زاویه بانک رحیل در دادند
سحر زدایره هفت آسمان رفتند
نماز شام زخون جبین وضو کردند
به سجده‌ای دو فراتر زملک جان رفتند
پیام هاتف قدسی چه خاطرانگیز است
که عاشقانه شنیدند و پر فشان رفتند
مگر نسیم بهشت آمد از کرانه عشق
که طایران بهشتی زآشیان رفتند
خبر رسید که «آیت» به رفتگان پیوست
چه آیت است که یاران به یک نشان رفتند
زما به پیر مغان تهنیت که می‌زدگان
قلندرانه به دیدار سرخوشان رفتند
به سوگ خویش نشنید ای هوی‌طلبان
که طالبان حق از مرز آب و نان رفتند
تو غمگنانه‌نشین بر مزار خویش حمید
که رهروان ره عشق شادمان رفتند