صفحه‌اصلی اخبار ترور آیت کار فراماسونها بود
 

ترور آیت کار فراماسونها بود

 

ترور آیت کار فراماسونها بود

                                                                                                                       مصاحبه با فوادکریمی

                                                                                            نماینده دور اول مجلس اسلامی

-----------------------------------------------------------------

آشنایی شما با شهید آیت ازکجا بود؟

آشنایی من با مرحوم شهید آیت از طریق شهید محمد منتظری بود. شهید منتظری و مرحوم شهید آیت در مقطعی که در اصفهان بودند سابقه همکاری وسیع ومبارزه با رژیم را داشتند و جلسات مختلفی راجع به نحوه ادامه مبارزه با هم داشتیم .

بعد از آن که انقلاب اوج گرفت و راه پیمایی ها شروع شد، نیروهای انقلاب همه به تهران آمدند. من هم به تهران آمدم مرحوم شهید آیت نقش مهمی در برنامه ریزی راه پیمایی ها در کنار شهید بهشتی و شهید مفتح داشت. شهید بهشتی و شهید آیت همیشه همراه هم بودند و قبل از انقلاب جزو تیمی بودند که راه پیمایی هارا برنامه ریزی می کردند. بعد از پیروزی انقلاب مرحوم شهید آیت از کسانی بود که به شورا ی انقلاب مشاوره می دادو در واقع جزو مشاورین شورای انقلاب بود.

ظاهرا شهید آیت در تشکیل سپاه پاسداران نیز نقش داشتند لطفا در این رابطه توضیح بفرمایید؟

بله همین طور است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیروهای انقلاب متشتت بودند یک عده به عنوان کمیته انقلاب اسلامی فعالیت مسلحانه داشتند. یک عده هم به عنوان گروه های انقلابی فعالیت مسلحانه داشتند. در یک جلسه ای مرحوم شهید آیت و شهید محمد منتظری و من و افراد دیگری بودیم، نشسته بودیم،

چه سالی ؟

درست در اول انقلاب. تازه انقلاب پیروز شده بود در آن جلسه شهید آیت این را مطرح کرد که بیایید تمام این نیروهای مبارز و انقلابی را که مسلح بودند جمع کنیم و یک تشکیلات جدیدی به نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درست کنیم.

یادم هست که اولین بار همه گروه های مسلح انقلابی در محلی که حالا در ابتدا خیابان فاطمی به عنوان دژبان پادگان مرکز هست جمع شدند و در واقع اولین تجمع سپاه پاسداران در آنجا اتفاق افتاد. مرحوم شهید آیت در اولین گردهمایی و اولین تجمعی که سپاه پاسداران اعلام موجودیت کرد مرحوم شهید آیت و شهید منتظری حضور داشتند.

دررابطه با نقش دکتر آیت در مجلس خبرگان توضیح بفرمایید؟

در فاصله ای که انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی برگزار بشود من و مرحوم شهید آیت و آقای سید محمد خامنه ای جلساتی اشکالات پیش نویس قانون اساسی را که به تصویب شورای انقلاب رسیده بود، در آوردیم و به مرحوم شهید بهشتی و به سایر اعضا شورای انقلاب دادیم وگفتیم این پیش نویسی که شما تأیید کردید این اشکالات را دارد. آنها به ما گفتند شما خودتان یک پیش نویسی تهیه کنید.

بعد خودتان به این نتیجه رسیدید یک پیش نویس دیگربنویسید ؟

بله.برای همین ، من شهید آیت ، سید محمد خامنه ای ، مرحوم زواره ای و چند نفر دیگر نشستیم و با هم یک پیش نویسی از قانون اساسی را تهیه کردیم.

آیا دراین پیش نویسی که تهیه کرده بود ید موضوع ولایت فقیه را در آن لحاظ کرده بودید؟

بله اصلا اشکال اساسی ما به پیش نویس دولت موقت هم نبود همین اصل بود خلاصه بعد از تدوین پیش نویس، آن رابه آیت الله منتظری دادیم تا ایشان نیز به عنوان یک مجتهد وفقیه عالیقدر درباره آن اظهار نظر کنند آیت اله منتظری پیش نویس ما را مطالعه کرد و مواردی از پیش نویس ما را اصلاح و ما هم آن را موقعی که مجلس خبرگان تشکیل شد به آنها دادیم.

در اولین جلسه بعد از افتتاح مجلس آقای مهندس بازرگان که هنوز نخست وزیر بودند پیش نویس قانون اساسی را که به تصویب شورای انقلاب رسیده بود به مجلس خبرگان تقدیم می کنند و می گویند این پیش نویس را شورای انقلاب تصویب کرده وما به نظر امام رسانده ایم. امام اشکالاتی، را گرفتند واین مجلس فقط برای بررسی آن اشکالاتی است.

بعد از پایان صحبت های آقای مهندس بازرگان یک عده از نمایندگان اعتراض کردند مرحوم آیت اله منتظری گفتند که این چنین نیست که آقای بازرگان فرمودند که این چنین نیست که تنها همین پیش نویس دولت موقت بررسی شود ، پیش نویس های دیگری هم مطرح است که ماآنها را هم بررسی می کنیم والبته یکی از اشکالات اساسی که پیش نویس این آقایان دارد اصل ولایت فقیه که ما باید اصل ولایت فقیه را در قانون اساسی مطرح کنیم

بعد از صحبت مرحوم آیت اله منتظری مرحوم شهید آیت صحبت میکند و انتقاد های اساسی و بنیادی به پیش نویس قانون اساسی میکند ونه تنها به نبود اصل ولایت فقیه بلکه به اختیارات رئیس جمهور هم انتقاد میکند ومیگوید این اختیاراتی که شما برای رئیس جمهور گذاشته اید رئیس جمهور را به یک دیکتاتور تبدیل میکند، آیا واقعاً ما می خواهیم دیکتاتوری جدیدی را بیاریم؟ ما شاه را کنار زدیم حالا بیاییم یک دیکتاتور دیگری به نام رئیس جمهور حاکم کنیم

حرف های شهید آیت کلاً جوّ مجلس را به گونه ای تغییر میدهد که مجلس متقاعد میشود که همه ی پیش نویس های قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد.

ایشان در بحث ولایت فقیه هم نقش داشتند؟

بله توضیح میدهم. در مجلس کمیسیون هایی تعیین می شد .دریکی ازاین کمیسیون ها اصل ولایت فقیه مورد بحث و بررسی قرار می گرفت. در مورد اصل ولایت فقیه مرحوم شهید آیت در بعد سیاسی و مرحوم آیت اله منتظری در بعد فقاهتی . درآن موقع در مورد اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان تشدد آرا بسیار زیادی بود. بعضی از نمایندگان مجلس خبرگان اساساً با اصل ولایت فقیه و محتوای آن مخالف بودند و ابایی هم از مخالفت و ابراز آن نداشتند بعضی ها مخالف با اصل ولایت فقیه نبودند ولی اعتقاد داشتند که اصل ولایت فقیه اگر در قانون اساسی گذاشته بشود. یک موج مخالفت توسط افراد وجناح ها و جریانات غیرمذهبی که با انقلاب همراه بودند را به وجود می آوردو ما نبایستی با طرح اصل ولایت فقیه در قانون اساسی ،جریانات غیرمذهبی را که با انقلاب همراه بودندرا به مخالفین خودمان تبدیل کنیم. عده ای هم اعتقادشان بر این بودکه ولایت فقیه باشد ولی کم رنگ نوشته بشود یعنی با اختیارات محدود .

عده ا ی دیگر هم بودند که اعتقاد داشتند، اختیارا ت ولایت فقیه بایستی در حد اختیارات پیامبر وائمه معصوم باشد .

شهید آیت چه اعتقادی داشتند؟

ما و مرحوم شهید آیت همان اعتقاداتی داشتیم که امام در کتاب ولایت فقیه نوشته بودند و الان هم در قانون اساسی است. یعنی ولایت فقیه باید همان اختیاراتی که پیامبر و امیرالمومنین به عنوان حاکم اسلامی داشتند راداشته باشد والبته در چاچوب قانون. وماعین این حرف امام را در قانون اساسی پیاده کردیم. که مرحوم آیت هم در تهیه وهم در تدوین این اصل نقش داشتند

بگذارید اینجا یک خاطره ای برایتان تعریف کنم بعضی وقت ها در غذا خوری مجلس خبرگان دور هم جمع می شدیم وبا هم بحث میکردیم یک روز بنی صدر گفت :« ولایت فقیه منجر به دیکتاتوری میشودو ما نباید ولایت فقیه را در قانون اساسی بگنجانیم. مردم رئیس جمهور راانتخاب کردند. بنابراین با وجود رئیس جمهور دیگر نیازی به ولایت فقیه نیست. با این اختیاراتی که شما( منظورش من و آیت بودیم ) در قانون اساسی به رهبر می دهید فردا اگر من رئیس جمهور بشوم(هنوز بنی صدر رئیس جمهور نشده بود ولی خواب رئیس جمهوری می دید) ، رهبر یک فوت به من بکند من را باد میبرد».

شهید آیت در جوابش گفت« آقای بنی صدر چرا باید شما کاری بکنی که ولایت فقیه فوت به شما بکندکه روی هوا بری؟ برای چی؟ آیا ولایت فقیه همین طوری الکی، بی خود و بی جهت تو را فوت میکند؟

نه، حتما تو یک کاری میکنی یاحرفی میزنی. ولی با این همه بدان که ولایت فقیه ای که ما نوشتیم این گونه نیست.

شما فرمودید که برخی از نمایندگان به ولایت فقیه اعتقاد داشتند اما مخالف گنجاندن آن به عنوان یک اصل در قانون اساسی بودند.در اینباره بیشتر توضیح بفرمایید ؟

اینها میگفتند اصل ولایت فقیه درست هست اما نمی تواند شکل قانونی پیدا کندوشما اگر راست میگویید شکل قانونی به آن بدهید. چون ولایت فقیه باید درچارچوب قانون باشد.

مرحوم شهید آیت، درواقع به اصل ولایت فقیه شکل قانونی دادند اما چون اختلاف نظر در اصل ولایت فقیه بسیار زیاد بود تصمیم گرفته شد پیش نویس اصل ولایت فقیه را خدمت امام ببرند و امام هر نظری که دارند اعمال بفرمایند. مرحوم آیت اله منتظری پیش نویس را بردند خدمت حضرت امام . ایشان بعضی از بخش های آن را خط زده بودندو فرموده بودند این چیزهایی که شما نوشتید جزو اختیارات امام و ولایت هست. اما صلاح نیست در قانون اساسی بیاید.و بیشتراز این موارد را من صلاح نمیدانم. چیزی که امام مشخص کرده بودند همان به عنوان اصل 110 قانون اساسی در مجلس خبرگان به تصویب رسید.. بنابراین می توانیم بگوییم اصولی که در حال حاضر به عنوان اصول ولایت فقیه هست نوشته ی مرحوم شهید آیت است که البته در مجلس تغییراتی هم پیدا کرده بود.

در مجلس خبرگان شاید حدود 80 درصدآن را روحانیونی تشکیل میدهند که خیلی از آنها در حد مجتهد هستند حتی درحال حاضرتعدادی از آنها جزء مراجع تقلید هستند، چگونه میشود که شهید آیت که روحانی نیست از این اصل دفاع میکنند ؟

اولاً شهید آیت درسهای حوزه علمیه را گذرانده بود. درست است که به اصطلاح کت و شلواری بود اما تمام درسهای فقهی را میدانست . خودش یک فقیه بود اما چهره فقاهت شهید آیت در چهره ی سیاسی آن گم شده بود. چون بیشتر سبقه سیاسی داشت . دوماً اینکه شهید آیت مردی معتقد و مومن بود.

سوم اینکه شهید آیت بسیار شیفته و عاشق امام بود. وچهارم اینکه ولایت فقیه احتیاج به این داشت که یک شکل حقوقی و قانونی پیدا کند . ولایت فقیه ای که امام در کتاب ولایت فقیه خودش نوشته بود فقط یک کتاب بود ما باید این یک کتاب را در چند خط به صورت یک اصل در قانون اساسی خلاصه میکردیم.خب چه کسی میتوانست یک کتاب را در چهار جمله خلاصه کند؟

کسی که هم فقاهت بلد باشد، هم حقوق خوانده باشد و هم سیاستمدار باشد خب مرحوم شهید آیت همه ی اینها را داشت . هم فقه خوانده بود، هم حقوق خوانده بودو هم مرد سیاست بود. البته لازم است این را هم بگویم اصل ششم و هفتم ،اصل قانون مطبوعات ویا اصل 49 که در ارتباط با غصب ثروت های ناشی از ربا رشوه بود همه از پیشنهاد های مرحوم شهید آیت بود که در قانون اساسی گنجانده شد

این توضیح را هم بدهم که یکی از نکات بسیار ظریفی که در قانون اساسی مرحوم شهید آیت گنجاند و نقش اساسی را درآینده سیاسی کشور ایفا کرد ، بحث اصل عزل رئیس جمهور بود . د شهید آیت در اصل 110 بندی را پیشنهاد میکندومیگوید اگر رئیس جمهور غیرقانونی انجام بدهد باید در یک محکمه ای محاکمه بشود. وبالاترین محکمه در جمهوری اسلامی دیوان عالی کشوراست و اگر در دیوان عالی کشور ثابت شد که رئیس جمهور از وظایف قانونی اش تخلف کرده باید عزل بشود. این بحث مرحوم آیت در مجلس خبرگان جنجال زیادی به پا کرد ولی نهایتاً تصویب شد و جزو بندهای اصل 110 قرار گرفت.

مرحوم عزت اله سحابی در خاطرات خود گفته اند دکتر مظفر بقایی اصل ولایت فقیه را توسط آیت در مجلس مطرح کرده است و اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی تحت تاثیر او این اصل را تصویب کردند .نظر شما در این رابطه چیست ؟

اولاً بحث اصل ولایت فقیه توسط امام مطرح و زنده شد فقهای دیگر پیش از امام اصل ولایت فقیه را مطرح کرده بودند. اما امام آمد این بحث را نو کرد وآنرا که شکل اجرایی نداشت در کتاب خودش در غالب حکومت اسلامی بیان کرد

آقای سید محمد خامنه ای زنده است من زنده هستم بعضی از دوستانی که در آن جلسات بودند زنده هستند و شهادت می دهند که ما نشستیم در منزل شخص آقای محمد خامنه ای نشستیم و این اصل را برای اولین مرتبه نوشتیم وبعد آنرا بردیم خدمت آیت الله منتظری .

از آن گذشته در مجلس که یک عده بچه ننشسته بودند که یک دفعه یک کسی بیاید و یک اصلی را در آنجا بیاورد . در مجلس آیت اله منتظری رئیس بود بعضی ازعلما و مجتهدینی در آن مجلس بودند هنوز زنده هستند و میتوانند شهادت بدهند که این اصل ولایت فقیه را ما نوشته بودیم . تازه در کمیسیون پردازشی دیگر شد ودر نهایت آنرا بردند خدمت امام، و ایشان آخرین اصلاحات را در اصل ولایت فقیه اعمال کردندو حتی دست خط امام را بردند خدمت برخی نمایندگان مجلس . این افراد که دست خط امام را دیدند بعضاً هنوز زنده هستند و شهادت می دهند. بنابراین با وجود این اسناد و مدارک این گونه حرفها بی اساس است .

 

شما پیش از افتتاح مجلس در روزنامه های آن زمان مصاحبه کرده بودید وازاحتمال انتخاب شهید آیت   به ریاست ویا نایب رئیسی مجلس خبرداده بودید آیا توطئه نوار آیت و بحث رد اعتبارنامه برای جلوگیری از انتخاب ایشان بود؟

من برداشت خودم را میگم ها ممکن است اگر آقای رفسنجانی حرف من رو بشنود بگوید این چنین نیست آقای رفسنجانی زنده است و میتواند از خودش دفاع کند.

اگر شما در طول تاریخ سیاسی مجلس نگاه کنید اکثراً آقای هاشمی نقش وسط را می گرفتند. آقای هاشمی چون خودش را رئیس مجلس میدانست با یک سناریویی وارد مجلس می شد. یک عده هم در مجلس از عوامل آقای هاشمی رفسنجانی بودند و این سناریو را اجرا می کردند به نظر من آن موقع سیاست آقای هاشمی رفسنجانی این بود که آقای آیت رأی بیاورد ولی با یک رأی ضعیف.

چرا؟

چون آقای آیت از کسانی بود که برای ریاست یا نائب رئیسی مجلس مطرح بود و آقای هاشمی رفسنجانی نمی خواست آیت رئیس و یا نائب رئیس بشود . البته افراد دیگری هم در مجلس بودند که این را می خواستند و برخی از آنها هنوز زنده هستند

چه کسانی ؟

کسانی که در هیئت رئیسه مجلس ویا بیرون مجلس بودند اینها عوامل آقای هاشمی رفسنجانی بودند. آقای حسن روحانی زنده است. آقایان دیگر زنده هستند و میتوانند دفاع کنند. اینها عواملی بودند که در مجلس دنبال این بودند که آقای آیت با یک رأی ضعیفی اعتبارنامه اش تصویب بشود . البته این یک مقدار آقای بنی صدر را هم تسلی می داد که مثلا خیلی ناراحت نباش آیت با یک رأی ضعیفی وارد مجلس شده است . به نظر من آن موقع سیاست این بود. اما من و دیگران که طرفدار حق بودیم از آیت محکم دفاع کردیم میگفتیم این حرفها چیست که میزنید؟ مگر کمیسیون تحقیق رای به نفع آیت نداد؟ پس چرا میخواهید اعتبارنامه آیت را رد کنید؟

دکتر آیت هم خواستند که رای گیری علنی بشود ؟

بله درسته آخر نمی شد که هرکسی بیایدو بدون دلیل رای منفی بدهد ما میگفتیم هرکسی که می خواهد رأی منفی بدهد باید دلیل بیاورد. . پشت تریبون باید حرف بزند باید جوابگو مردم و مطبوعات باشد و برهمین اساس هم مرحوم آیت با استفاده از حق قانونی خود گفت رأی گیری را علنی کنید تا هر کسی که رأی منفی داد فردا جواب رأی خودش را بدهد و بگوید چرا رأی منفی داده است . رای گیری که علنی شد خیلی ها گیر کردند خیلی ها میخواستند رأی منفی به مرحوم آیت بدهند ولی جوابی نداشتند بنابراین مجبور شدن رأی مثبت ویا ممتنع بدهند. البته یک عده هم اصلا در رای گیری شرکت نکردند و مجلس را ترک کردند !.

حاج آقا در مورد ترور شهید آیت صحبت کنید.؟

اولین دلیلی که شهید آیت به شهادت میرسد به این دلیل است که او یک متفکر بود او بعنوان یک مغزسیاسی و تحلیلگر سیاسی داشته.

دوم آدم نترس و شجاع بود ودر بیان مطالب خودش هیچ ترس و واهمه ای نداشت.

سوم او لیست فراماسونرها را میدا نست اطلاعاتی از فراماسون ها و عوامل جاسوسی بیگانه داشت. و گاه و بیگاه مستقیم یا غیرمستقیم درمحافل خصوصی از آنها میگفت وخب این بسیار برای سیستم جاسوسی خارجی سنگین بود ونمی توانستند تحمل کنند که آیت اسرار را فاش کند. شما نگاه کنید اسرار انگلستان برای زمان مرحوم شهید رئیسعلی دلواری که با انگلیسی ها جنگیده وآنها را شکست داده هنوز انگلستان آن اسرار را فاش نکرده . ا سال های سال گذشته و تمام کسانی که درآن زمان جزو عوامل جاسوسی انگلیس بودند همه مردند اما انگلیس حاضر نیست این اسرار را فاش کند . خب حالا یک کسی آمده بود که لیست فراماسونر هارا فاش میکرد این جرم بسیار سنگینی بود جرم نابخشودنی بود بنابراین او باید ترورشود اما در چه شرایطی او ترور شد؟ در شرایط مظلومیت. دیگرانی که کمتر از شهید آیت بودند محافظین زیادی داشتند ، ماشین ضد گلوله داشتند. اما آیت ماشین ضد گلوله نداشت آیت محافظی که باید داشته باشد نداشت.

یعنی واقعاً این یک اشکال اساسی به ما و گذشته مااست ک از مغزهای خودمان خوب دفاع نکردیم. ما در مورد آیت اشتباه کردیم. آیت باید محافظین می داشت. آیت که انقدر شجاع بود،او که انقدرمطالب را میگفت ، در خطر بود باید ماشین ضد گلوله میداشت.

در باره عوامل ترور شهید آیت نکات مبهمی وجود دارد که هنوز مشخص نشده است . نظر شما در این باره چیست؟

. به نظر من فراماسون ها یکی از مهم ترین عوامل ترور آیت بودند برای اینکه مرحوم شهید آیت یکی از افشاء کنندگان فراماسون ها بود اما تنها فراماسون ها نبوده بلکه سازمان سیا بوده که می دانستند که اگر آیت زنده بماند خطر بزرگی در آینده برای آنها میشود بنابراین بایستی این خطر را از بین میبردند، باید او را از پیش پای خودشان برمیداشتند. بنابراین او را ترور کردند. به نظر من پروژه ترور آیت یک پروژه اطلاعاتی بسیار پیچیده است که باید وزارت اطلاعات بر روی آن مطالعه کند و با این اظهار نظرها و تحلیل های سیاسی ساده نمی شود راجع به او نظر داد.

یعنی شما معتقدید این پرونده باید باز بشود؟

بله این پرونده را باید وزارت اطلاعات مطالعه و بررسی کند شکی در آن نیست .ترور شهید آیت به نظرمن یک پروژه پیچیده است. پروژه ای که سرنخش به به فراماسون ها برمیگردد این چیزی نیست که ما بنشینیم وساده تحلیل کنیم. جا دارد خودِ وزارت اطلاعات یک کار اطلاعاتی وسیعی بکند تا حقیقت قضیه مشخص شود اما این یک مقدماتی میخواهد مقدماتش هم این هست که شهید آیت بیشتر به مردم معرفی بشود که امیدوارم شما این کار را انجام بدهید

حاج آقا خبر شهادت را کی شنیدید کجا بودیدو چه حالی داشتید؟

وقتی خبر شهادت ایشان که رسید من مجلس بودم. وبعد هم جنازه ایشان را آوردند مجلس   رفتیم تشییع جنازه که اصلادر شأن ایشان نبود . گرچه شهید را فرشتگان تشییع میکنند. پیش خدا مقام داردو احتیاجی هم به تشییع جنازه ندارد. اما واقعا چه تشییع جنازه ای از آیت شد؟ هیچ. اگر میخواستند واقعاً باید همه را جمع میکردندو اطلاع میدادند اما متاسفانه فقط عده ای از نمایندگان آمدند. من به همراه همسرم در کنار خانم شهید آیت بودیم وایشان را تسلی میدادیم . کسی دیگر نبود. یعنی حالا که30سال از شهادت اش می گذرداما هنوز مظلومیت تشییع جنازه اش درخاطر من هست و تا به امروز هم مظلومیت ادامه دارد .

شما نگاه کنید درمورد شهید آیت چند تا مقاله نوشته شده چقدرگفته شده، پرونده ضاربین شهید آیت را چه کسی رفته باز کرده؟ چرا بعد از شهادت ایشان حقایق را نگفتند؟و از آیت آن چنان که باید دفاع نکردند؟ کسی که در جریان تشکیل سپاه پاسداران نقش داشته کسی که بنای اصلی عدم کفایت سیاسی بنی صدر گذاشت کسی که فرماسون ها را افشاء می کرد کسی که به انقلاب و اسلام خدمت کرد جمهوری اسلامی باید قدردان او باشد انقلاب نباید خدمتگزاران خودش را فراموش کند. . اصلا چه کسی امروز خانواده ایشان را میشناسد؟ چه کسی یک روز رفته دم در خانه اینها وگفته آقا شما که خانواده شهید هستید. چرا مثل بقیه از مزایای خانواده شهدا برخوردارنیستید ؟ آیت نباید در تاریخ گم شود. مردم باید بفهمندکه شهید آیت چه خدماتی به آنها کرده است . اما خیلی ها شهید آیت را نمی شناسند