آثار
آثار

آثار (1)

آثار شهید آیت

طبقه بندي هاي فرزند

    درسهایی از تاریخ سیاسی ایران استاد شهید دکتر سید حسن آیت           مقدمه: کتاب «درسهایی از تاریخ سیاسی ایران» مجموعه ای است از سخنرانیهای درسی استاد شهید حسن آیت که در اواخر سال1359 و اوایل سال1360 در شهرستان قم تحت عنوان «درسهایی از تاریخ سیاسی ایران» ایراد شده است. این مجموعه به هشت درس اختصاص یافته و بعد از ذکر مقدمه کوتاه با بررسی گذرای تاریخ از پیداش اسلام و با چشم انداز محدودی از وقایع مهم تاریخی، به جریانات مشروطیت، رضاخان، حوادث شهریور1320، ملی شدن صنعت نفت، وقایع سال 1330، واقعه 28 مرداد1332 و... پرداخته است. این مطالب عینا از نوار سخنرانی های ایشان استخراج شده است و با بررسی و دقتهای متوالی…